12/09/2014 18:47

Rua Bernal do Couto, 1329, Umarizal
Belém – PA – 66055-080
Tel.: (091) 4005 3773
Fax.: (091) 4005 3750
amazonia@fase.org.br